• نویسنده ی داستان های بلند ( فیلم نامه )
 • دیوار بزرگ همسایه
 • پرواز
 • مرا محاکمه کنید
 • سمفونی طبیعت
 • داستان های نیمه بلند و کوتاه (فیلمنامه و داستان)
 • تک درخت
 • دسر
 • 35 دقیقه ی صبح
 • دو هزار سال بیهوه
 • چهارپایه
 • آب “آ” اول، ” ب” آخر
 • بیمارستان مرگ
 • سرقت بزرگ
 • دیکتاتور کوچک
 • محاکمه
 • خواب آشفته
 • اتاقک سفید
 • سرباز
 • آپارتمان
 • بازی در فیلم کوتاه ” مترو” در سال 1379 به کارگردانی هرمز جهانداری
 • کارگردانی نمایش خاطرات دو دوشنبه در چهارمین جشنواره تئاتر کلاسی خلاق ، دی ماه  91
 • کارگردانی نمایش سه خواهر در پنجمین جشنواره ی تئاتر کلاسی خلاق، اسفند 92
 • منشی صحنه در نمایش ” همه ی دزدها دزد نیستند” به کارگردانی زینب طباطبایی، خانه کوچک نمایش، سال 91
 • دستیار صحنه نمایش” حضرت حر” ، دانشکده علوم انتظامی تهران، پاییز 1392
 • دستیارصحنه و لباس در نمایش پل نو ، جشنواره تئاتر سوره ماه ، 1393
 • دستیار صحنه و لباس در نمایش آرش نامه ، جشنواره سوره ماه،1393
 • نگارش مقاله درباره ی تئاتر میستری و میراکل ، چاپ شده در کتاب درآمدی بر تاریخ تئاتر جهان دوره ی یونان باستان، 1389
 • کارگردانی نمایش” سه شب با مادوکس”،اجرا در دانشکده هنر و معماری، سال1390
 • کارگردانی نمایش ” دانسن” ، اجرا در دانشکده هنر و معماری، سال 1392

کارگردان نمایش “مرشد و مارگریتا” ، اجرا در سالن خانه کوچک نمایش، شهریور 1394

null

رویا شریفی

کارگردان

مسئول امور مالی